Επιλέξτε γλώσσα
ελληνικό Διαδικτυακό κατάστημα
Επιλέξτε διαφορετικό ιστότοπο
Τρέχουσα ιστοσελίδα:
ελληνικό Διαδικτυακό κατάστημα
Ιστοσελίδα / Χώρα
Γλώσσες
Κοινωνικά Δίκτυα
Ιστοσελίδα / Χώρα
Γλώσσες
Κοινωνικά Δίκτυα
Μπενελούξ Διαδικτυακό κατάστημα
Τσεχία Διαδικτυακό κατάστημα
Γαλλία Διαδικτυακό κατάστημα
Γερμανία Διαδικτυακό κατάστημα
Ιταλία Διαδικτυακό κατάστημα
Σκανδιναβία Διαδικτυακό κατάστημα
Ισπανία Διαδικτυακό κατάστημα
Ελβετία Διαδικτυακό κατάστημα
Ηνωμένο Βασίλειο & Ιρλανδία
Ιστοσελίδα / Χώρα
Γλώσσες
Κοινωνικά Δίκτυα
ΗΠΑ Διαδικτυακό κατάστημα
Καναδάς Διαδικτυακό κατάστημα
Μεξικό Διαδικτυακό κατάστημα
Ιστοσελίδα / Χώρα
Γλώσσες
Κοινωνικά Δίκτυα
Αυστραλία Διαδικτυακό κατάστημα
Νοτιοανατολική Ασία Διαδικτυακό κατάστημα

Όροι και Προϋποθέσεις Παραδόσεων και Πληρωμών

Δεικτησ:

I.  Πεδίο ισχύος
II. Προσφορά και κατάρτιση σύμβασης/επιβεβαίωση παραγγελίας – έγγραφα προσφοράς
III. Τιμές και όροι πληρωμών
IV. Όροι παραδόσεων και χρόνος εκπλήρωσης
V. Μετάθεση κινδύνου / εκχώρηση ασφαλιστικών απαιτήσεων
VI. Ποιότητα / διαστάσεις / ποιοτικά κριτήρια / οδοί μεταφοράς
VII. Ειδοποιήσεις για ελαττωματικά προϊόντα / επιδιόρθωση
VIII. Γενικός περιορισμός ευθύνης / προθεσμία παραγραφής
IX. Εγγύηση μέσω παρακράτησης κυριότητας
X. Τόπος εκπλήρωσης
XI. Ρήτρα αυτοτέλειας των διατάξεων
XII. Εφαρμοστέ δίκαιο – κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητα
XIII. Γενικές διατάξεις

I. Πεδίο ισχύος

1) Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι και Προϋποθέσεις») ισχύουν σε όλες τις νόμιμες εμπορικές συναλλαγές της Εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα κατά τα προβλεπόμενα στον ΑΚ και συναλλάσσονται στο πλαίσιο και κατά την άσκηση της εμπορικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

2) Οι κάτωθι Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος όλων των συμβάσεων που συνάπτει η Εταιρεία. Ισχύουν και για όλες τις μελλοντικές συναλλαγές, ακόμα και αν αυτό δεν έχει εκ νέου συμφωνηθεί ρητά. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις ή τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι οποίες αναφέρονται επίσης στους ώδε Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Τυχόν αντίθετοι ή παρεκκλίνοντες από αυτούς όροι του αντισυμβαλλόμενου ("πελάτη") δεν ισχύουν, ακόμη και αν η Εταιρεία δεν έχει εκφράσει ρητώς την αντίθεσή της σχετικά με αυτούς. Οι ώδε Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν αποκλειστικά, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων συμφωνιών μεταξύ των συμβαλλομένων που θα έχουν προτεραιότητα έναντι των ώδε Όρων και Προϋποθέσεων. Τέλος, θα ισχύουν και σε προφορικές εμπορικές συναλλαγές, υπό την προϋπόθεση ότι η BayWa r.e. παραπέμπει στην εφαρμογή των ώδε Όρων και Προϋποθέσεων.

II. Προσφορά και κατάρτιση σύμβασης/επιβεβαίωση παραγγελίας – έγγραφα προσφοράς

1) Η παραγγελία του πελάτη, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 185 ΑΚ, αποτελεί δεσμευτική πρόταση για τον ίδιο, την οποία η Εταιρεία μπορεί να αποδεχτεί εντός δεκατεσσάρων 14) ημερών εκτός εάν έχει συμφωνηθεί μεγαλύτερη περίοδος αποδοχής, είτε με την αποστολή έγγραφης αποδοχής είτε με εκτέλεση της παραγγελίας και παράδοση των προϊόντων. Οι προσφορές της Εταιρείας προς τον πελάτη δεν είναι δεσμευτικές εκτός αν χαρακτηρίζονται ρητά ως τέτοιες.

2) Για ορισμένες προϊοντικές κατηγορίες θα παρέχεται στον πελάτη η δυνατότητα παραγγελίας μέσω της εφαρμογής BayWa Webshop, οι όροι χρήσης της οποίας θα γνωστοποιούνται στον πελάτη. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της αποδοχής ή μη της παραγγελίας του πελάτη με έγγραφη γνωστοποίησή της προς τον ανωτέρω.

3) Οι υπηρεσίες σχεδιασμού που παρέχονται από την BayWa r.e. θεωρείται ότι αποτελούν μέρος της σύμβασης μόνο σε περίπτωση ρητής προς τούτο συμφωνίας.

4) Η σύναψη της σύμβασης τελεί υπό την περαιτέρω προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται εμπόδια οφειλόμενα σε εθνικούς ή διεθνείς κανονισμούς, ιδίως κανονισμούς ελέγχου εξαγωγών, εμπάργκο και άλλες κυρώσεις. Τυχόν παραδόσεις ή υπηρεσίες για την εκτέλεση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί τελούν υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα εμφανιστούν τα ανωτέρω εμπόδια.

5) Η Εταιρεία διατηρεί τα δικαιώματα κυριότητας και πνευματικής ιδιοκτησίας των σχεδίων, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, υπολογισμών και ανεπτυγμένου λογισμικού (εφεξής θα αναφέρονται ως Εμπιστευτικές Πληροφορίες). Αυτό ισχύει και για τη δημοσίευση των ως άνω Εμπιστευτικών Πληροφοριών και κάθε εγγράφου στο οποία υπάρχει η ένδειξη "εμπιστευτικό" μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Οι κατά τα ανωτέρω Εμπιστευτικές Πληροφορίες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοιες και δεν πρέπει να καθίστανται προσβάσιμες σε τρίτα μέρη χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της BayWa r.e.. Η παραπάνω υποχρέωση εμπιστευτικότητας ισχύει ανεξάρτητα από το εάν η Εταιρεία έχει ρητά χαρακτηρίσει τις εν λόγω Εμπιστευτικές Πληροφορίες ως τέτοιες.

6) Η ανωτέρω υποχρέωση εμπιστευτικότητας (εχεμύθειας) δεν ισχύει στις προβλεπόμενες ρητά από το νόμο περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης οφείλει να ενημερώνει την BayWa r.e. σχετικά με την ύπαρξη εκ του νόμου υποχρέωσης αποκάλυψης Εμπιστευτικών Πληροφοριών μόλις λάβει σχετική γνώση.

7) Σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, μέτρα, βάρη ή άλλα στοιχεία που αφορούν προϊόντα  ή  παροχές της Εταιρείας είναι μόνον  το' τε  δεσμευτικά  για  αυτή,  εάν αυτά έχουν συμφωνηθεί ρητώς και εγγράφως. Κατά τα λοιπά σημειώνεται ότι ενδέχεται να εμφανιστούν τεχνικές παρεκκλίσεις των στοιχείων αυτών, π.χ. διαφοροποιήσεις χρωματισμών, κ.λπ..

III. Τιμές και όροι πληρωμών

1) Οι τιμές που αναφέρει η BayWa r.e. στις προσφορές της ή/και στην επιβεβαίωση παραγγελίας που εκδόθηκε από αυτήν ισχύουν Ex Works (INCOTERMS 2020), εκτός εάν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στα εν λόγω έγγραφα. Οι τιμές προσφοράς που καθορίζονται από την BayWa r.e. είναι καθαρές τιμές και δεν περιλαμβάνουν τον νόμιμα ισχύοντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Επιπλέον, δεν περιλαμβάνουν το τέλος ανακύκλωσης, το κόστος συσκευασίας και μεταφοράς ούτε ασφάλιστρα (ασφάλιση μεταφοράς). Εάν η BayWa r.e. υποχρεωθεί να συνάψει ασφάλεια μεταφοράς, αυτό θα γίνει με κόστος του πελάτη.

2) Ο  πελάτης  υποχρεούται   στην   καταβολή   των   συμφωνημένων χρηματικών  ποσών. Αν κατά την χρονική στιγμή εκπλήρωσης της παροχής αυξηθει' η τιμή λόγω αλλαγής των τιμών της αγοράς ή λόγω αύξησης αμοιβών τρίτων που υπεισέρχονται στην εκπλήρωση της παροχής, ισχύει η ανώτερη τιμή. Αν η άνοδος είναι της τάξης του είκοσι τις εκατό (20%) ή μεγαλύτερη, τότε ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση. Το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει να ασκηθεί άμεσα μετά την γνωστοποίηση της αυξημένης τιμής, ήτοι εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, άλλως θα θεωρείται ότι ο πελάτης εγκρίνει σιωπηρά και αποδέχεται την αυξημένη τιμή.

3) Στις  τιμές  προστίθεται  επιπλέον  ο  τυχο' ν  Φόρος  Προστιθέμενης  Αξίας  που ισχύει κατά την ημέρα της τιμολόγησης. Σε περίπτωση απαλλαγής ΦΠΑ ο πελάτης θα μεριμνήσει για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών προβαίνοντας στις νόμιμες ενέργειες ενώπιον των αρμοδίων φορολογικών και τελωνειακών αρχών.

4) Το συνολικό ποσό πρέπει να καταβληθεί πριν από την παραλαβή των προϊόντων, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά και δη εγγρα' φως. Για άλλου είδους παροχές, εκτός της πώλησης, ο χρόνος καταβολής ορίζεται με ξεχωριστη'  συμφωνία. Ο τρόπος καταβολής καθορίζεται από την Εταιρεία. Εάν, μετά τη σύναψη της σύμβασης, ο πελάτης δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του όπως αυτές καθορίζονται από την Εταιρεία ή οι πληρωμές πραγματοποιηθούν καθυστερημένα ή διακοπούν, ή ο πελάτης ζητήσει αναβολή ή γίνουν γνωστές συγκεκριμένες περιστάσεις που εγείρουν εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, η BayWa r.e. θα έχει το δικαίωμα να εξαρτήσει την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις εκκρεμείς υποχρεώσεις της από την παροχή ασφάλειας ή, κατά τη διακριτική ευχέρεια του πελάτη, την προεξο' φληση του συνολικα'  οφειλόμενου ποσού. Σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης του πελάτη, η οποία διέπεται από τις νομοθετικές διατάξεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις συμφωνίες μεταξύ BayWa r.e. και πελάτη, ή στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης και της υποχρέωσης καταβολής, ο πελάτης υποχρεούται, με την πάροδο της δήλης ημέρας να καταβάλει τον νόμιμο τόκο υπερημερίας κατά τα άρθρα 341, 345 επ. ΑΚ.

5) Η BayWa r.e. δικαιούται να συμψηφίσει όλες τις αξιώσεις που έχει έναντι του πελάτη με εκείνες του πελάτη εναντίον της ανεξαρτήτως της νομικής τους βάσης. Αυτό ισχύει ακόμη και σε περιπτώσεις που οι αμοιβαίες αξιώσεις βασίζονται σε διαφορετικές  έννομες  σχέσεις/βάσεις   (μη   ομοειδει'ς   απαιτη' σεις).  Ο  Πελάτης   δεν δικαιούται να συμψηφίσει οποιεσδήποτε αξιώσεις του έναντι της Εταιρείας, εκτός εάν οι απαιτήσεις του έχουν βεβαιωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή έχουν αναγνωριστεί από την BayWa r.e.

IV. Όροι παραδόσεων και χρόνος εκπλήρωσης

1) Ως συμφωνημένος τρόπος παράδοσης, εάν δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, ορίζεται ο EXW (EX WORKS) (INCOTERMS 2020). Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, τόπος παράδοσης θα είναι η αποθήκη της BayWa r.e. στην Αττική.

2) Ημερομηνίες και προθεσμίες παράδοσης συμφωνούνται δεσμευτικά μόνον εγγρα' φως.

3) Σε περιπτώσεις όπου δεν έχει συναφθεί συμφωνία σχετικά με τις προθεσμίες παράδοσης, η BayWa r.e. δεσμεύεται να παραδώσει τα εμπορεύματα εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη ισχύος της σύμβασης αγοράς ή από το ad hoc υποβληθέν από τον πελάτη αίτημα παράδοσης. Η προθεσμία παράδοσης αρχίζει με τη διαβίβαση της επιβεβαίωσης της παραγγελίας – όπου προβλέπεται, σύμφωνα με την προθεσμία που καθορίζεται σε αυτήν – ή, ελλείψει επιβεβαίωσης της παραγγελίας, με την αποδοχή της προσφοράς της BayWa r.e. από τον πελάτη ή την αποδοχή της πρότασης του πελάτη από την BayWa r.e. Εξάλλου, η προθεσμία παράδοσης δεν αρχίζει έως ότου παραδοθούν στην Εταιρεία από τον πελάτη τα απαιτούμενα έγγραφα, εγκρίσεις και κ.λπ. και καταβληθούν στην τελευταία τυχόν προκαταβολές που οφείλονται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή επιμέρους συμβάσεις.

4) Η προθεσμία παράδοσης θεωρείται ότι έχει τηρηθεί και η παράδοση θεωρείται ολοκληρωμένη εάν, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το προς παράδοση αντικείμενο είτε έχει απομακρυνθεί από τον εις την παράγραφο 1 αναφερόμενο τόπο παράδοσης είτε, σε περιπτώσεις όπου ο πελάτης οφείλει να παραλάβει τα εμπορεύματα, του γνωστοποιηθεί ότι τα εμπορεύματα είναι έτοιμα για παραλαβή.

5) Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην παράδοση και την παροχή για λόγους ανωτέρας βίας όπως έχουν νομολογιακά διαπλαστεί ή εξ αιτίας γεγονότων τα οποία δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την παράδοση ή την παροχή. Στα γεγονότα αυτά συγκαταλέγονται ιδιαίτερα τα κάτωθι : πυρκαγιά, απεργία, αποκλεισμός, βιομηχανική διαμάχη, νομοθεσία, κυβερνητική ρύθμιση ή περιορισμός, γενική διακοπή ρεύματος, εξέγερση, εμφύλιος πόλεμος, πανδημίες ή επιδημίες, πραξικόπημα, διεθνείς εχθροπραξίες ή πόλεμος ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της Εταιρείας και συμβαίνει χωρίς υπαιτιότητα ή αμέλειά της, ρητά συμπεριλαμβανομένων καθυστερήσεων προμηθευτών, συνεργατών, υπεργολάβων ή οποιωνδήποτε τρίτων προσώπων με τα οποία η Εταιρεία συνεργάζεται με οποιαδήποτε μορφή. Η απαλλαγή από την ευθύνη κατά τα παραπάνω ισχύει ακόμα και αν έχουν συμφωνηθεί δεσμευτικά προθεσμίες και ημερομηνίες. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία παράδοσης ή παροχής για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το κώλυμα πλέον ενός εύλογου χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών, πέραν του οποίου, δύναται είτε να υπαναχωρήσει πλήρως από την σύμβαση είτε μερικώς ως προς την μη εκπληρωθείσα παροχή. Αν το κώλυμα λόγω ανώτερης βίας κατά τα ως άνω διαρκέσει για χρονικό διάστημα πέραν των τριών (3) μηνών ο πελάτης δικαιούται, μετά την παρέλευση μιας εύλογης προθεσμίας που θα έχει τάξει, να υπαναχωρήσει από την σύμβαση ως προς το μη εκπληρωθέν μέρος της. Εν τοιαύτη περιπτώσει ο πελάτης δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση ή άλλου είδους χρηματική ικανοποίηση λόγω παράτασης του χρόνου παράδοσης ή παροχής ή σε περίπτωση που η Εταιρεία απαλλαχθεί από τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τα παραπάνω. Το αυτό ισχύει και για περιπτώσεις που η BayWa r.e. δεν ευθύνεται για την καθυστερημένη παράδοση για άλλους λόγους πέραν της ανωτέρας βίας.

6) Σε κάθε περίπτωση, οι συμβατικές δεσμεύσεις της BayWa r.e. υπόκεινται στην ακριβόχρονη και σωστή προμήθεια των αγαθών. Η ως άνω επιφύλαξη της έγκαιρης και σωστής προμήθειας εκ μέρους της BayWa r.e. ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι η BayWa r.e. έχει συνάψει την αντίστοιχη σύμβαση προμήθειας εγκαίρως ή/και ότι η BayWa r.e. δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση της προμήθειας εκ μέρους των προμηθευτών της. Εάν η διακοπή της εκτέλεσης σύμφωνα με τις προαναφερθείσες περιστάσεις διαρκέσει για χρονικό διάστημα πλέον του ενός μήνα, ο πελάτης δικαιούται, μετά την παρέλευση μιας εύλογης προθεσμίας που θα έχει τάξει, να υπαναχωρήσει από το μέρος της σύμβασης που δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί, εάν ο πελάτης κρίνει ότι η καθυστέρηση της παράδοσης δεν είναι πλέον αποδεκτή από τον ίδιο.

7) Η Εταιρεία διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα τμηματικής παράδοσης ή παροχής, υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με περαιτέρω έξοδα και κόστη.

8) Η τήρηση των υποχρεώσεων παράδοσης και παροχής προϋποθέτει την έγκυρη και κανονική εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, οι προθεσμίες παράδοσης θα παρατείνονται κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο πελάτης δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι της BayWa r.e. και η BayWa r.e. διατηρεί το δικαίωμα παρακράτησης αυτών ως αποτέλεσμα αυτής της αστοχίας εκ μέρους του πελάτη και ασκεί χωρίς άλλο το δικαίωμα αυτό.

9) Εάν ο πελάτης καθυστερήσει με την αποδοχή ή παραβιάζει άλλες υποχρεώσεις συμβολής, η BayWa r.e. δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα αυτού, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων δαπανών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο κίνδυνος απώλειας και ο κίνδυνος μεταβολής των τιμών, συμπεριλαμβανομένου, ειδικότερα, του κινδύνου  τυχαίας καταστροφής ή φθοράς του πωληθέντος αγαθού – μεταβαίνει στον πελάτη. Επιφυλάσσονται, επίσης, για την Εταιρεία περαιτέρω συμβατικές ή νόμιμες αξιώσεις.

10) Εάν ο πελάτης δεν αποδεχθεί/παραλάβει τα αγαθά εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας παράδοσης, η BayWa r.e. θα δικαιούται να τον χρεώσει με έξοδα αποθήκευσης και χρηματοδοτικά έξοδα ξεκινώντας από τη δεύτερηεβδομάδα μετά τη λήξη της προθεσμίας. Το κόστος αποθήκευσης και χρηματοδότησης αντιστοιχεί στο κόστος ρευστότητας και τις απαιτήσεις σε χώρο για ηλιακές μονάδες που προκύπτουν υπό φυσιολογικές συνθήκες από καθυστερημένες πληρωμές και παρατεταμένη αποθήκευση.

11) Σε περιπτώσεις όπου η BayWa r.e. κανονίζει τη μεταφορά προϊόντων ή αγαθών για τον πελάτη, η BayWa r.e. δεν φέρει καμία ευθύνη για την διενέργεια της παράδοσης, τον μεταφορέα ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία μεταφορών που εμπλέκεται σε αυτήν τη δραστηριότητα. Αυτό ισχύει ιδίως όσον αφορά την τήρηση της προθεσμίας παράδοσης από την εν λόγω υπηρεσία παράδοσης, τον μεταφορέα ή οποιαδήποτε άλλη μεταφορική εταιρεία. Ωστόσο, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αποδεδειγμένα αντίστοιχη ανακολουθία μεταξύ του προγραμματισμένου χρόνου παράδοσης και του πραγματικού χρόνου παράδοσης, η BayWa r.e. θα επιστρέψει στον πελάτη τυχόν πρόσθετες χρεώσεις που έλαβε για παράδοση σε καθορισμένη ημερομηνία ή για ταχεία παράδοση.

V. Μετάθεση κινδύνου / εκχώρηση ασφαλιστικών απαιτήσεων

1) Ως ανωτέρω αναφέρεται, αν από την επικύρωση της παραγγελίας δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό, η παράδοση συμφωνείται "EXW (ex works)", με μετάβαση δηλαδή του κινδύνου στον πελάτη στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο IV.1. Εν τοιαύτη περιπτώσει, και εφόσον δεν έχει συναφθεί κάποια χωριστή συμφωνία σχετικά με την προθεσμία παράδοσης, ο πελάτης πρέπει να παραλάβει τα εμπορεύματα χωρίς καθυστέρηση μόλις ο τελευταίος λάβει ειδοποίηση ότι τα εν λόγω εμπορεύματα είναι έτοιμα για αποστολή. Εάν ο πελάτης δεν το πράξει, η BayWa r.e. δικαιούται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, είτε να αποστείλει τα εμπορεύματα με έξοδα και κίνδυνο του πελάτη είτε να τα αποθηκεύσει και να χρεώσει στον πελάτη τα έξοδα αποθήκευσης που προκύπτουν από την όγδοηημέρα μετά την αθέτηση της υποχρέωσης παραλαβής. Ισχύει και εν προκειμένω το άρθρο IV.9. των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

2) Σε περίπτωση πώλησης με παράδοση σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο εκτέλεσης, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή φθοράς και ο κίνδυνος μη πληρωμής μεταφέρονται στον πελάτη κατά την παράδοση της αποστολής στο πρόσωπο που πραγματοποιεί τη μεταφορά. Η Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί την αποστολή των προϊόντων, σε περίπτωση που ο μεταφορέας, τον οποίο υποδείξει ο πελάτης, χρησιμοποιεί μέσο μεταφοράς που δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του νόμου για τη νόμιμη μεταφορά (ενδεικτικά αν το ωφέλιμο βάρος του μέσου μεταφοράς είναι μικρότερο από το βάρος των προϊόντων, αν ο όγκος του μέσου μεταφοράς είναι μικρότερος από τον όγκο των προϊόντων και εν γένει αν το μέσο μεταφοράς δεν ανταποκρίνεται στις υποδείξεις της Εταιρείας και στις διατάξεις του νόμου).

3) Στο βαθμό που η BayWa r.e. έχει συνάψει σύμβαση ασφάλισης μεταφοράς των εμπορευμάτων και ο πελάτης έχει εκπληρώσει έναντι της BayWa r.e. πλήρως την υποχρέωση πληρωμής των αγαθών που είναι ασφαλισμένα για μεταφορά, η BayWa r.e. θα εκχωρήσει τις αξιώσεις της έναντι του ασφαλιστή στον πελάτη στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εκτός εάν αυτή η εκχώρηση δεν επιτρέπεται βάσει των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης, των διατάξεων που εκδόθηκαν από τον ασφαλιστή, της ελληνικής νομοθεσίας περί ασφαλιστικών συμβάσεων (Ν. 4364/2016 ως ισχύει τροποποιηθείς) ή άλλων σχετικών νομοθετημάτων.

VI. Ποιότητα / διαστάσεις / ποιοτικά κριτήρια / οδοί μεταφοράς

1) Η ποιότητα και οι διαστάσεις των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο της εμπορικής συναλλαγής διέπονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ και ISO ή ε'γγραφα στοιχει'ων υλικών (material data sheets), τα πιστοποιητικά κ.λπ. και άλλα ειδικά πρότυπα και υπολογισμούς που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα, στο βαθμό που δεν έχουν συμφωνηθεί άλλα πρότυπα, ιδίως διεθνη' , ή δεν αποτελούν μέρος του περιεχομένου της προσφοράς ή της επιβεβαίωσης παραγγελίας που εκδόθηκε από την BayWa r.e. άλλα πρότυπα. Εάν δεν υπάρχουν πρότυπα ΕΛΟΤ ή φύλλα δεδομένων υλικών, πιστοποιητικά ή παρόμοια με τα ανωτέρω, ισχύουν τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα και, ελλείψει αυτών, η συνήθης εμπορική πρακτική. Προηγούνται πάντα οι ατομικές συμφωνίες σχετικά με την κατάσταση των προϊόντων που αποτελούν το αντικείμενο της εμπορικής συναλλαγής.

2) Τυχόν αναφορά σε πρότυπα, φύλλα δεδομένων υλικού ή πιστοποιητικά εργοστασιακών δοκιμών οποιουδήποτε είδους ή/και ή περιγραφή των συμβατικών παραδόσεων με αντίστοιχες προδιαγραφές δεν αποτελεί διασφάλιση των ιδιοτήτων του προϊόντος. Ακόμη και στο βαθμό που η παράδοση ή η υπηρεσία προορίζεται για συγκεκριμένο τύπο χρήσης από τον πελάτη και αποτελεί μέρος της σύμβασης, δεν θα αποτελεί ομοίως διασφάλιση ως προς τις ιδιότητες του προϊόντος. Ελλείψει ρητών γραπτών ανακοινώσεων στα αντίστοιχα εμπορικά έγγραφα που εκδίδονται από την BayWa r.e., η BayWa r.e. δεν θα έχει καμία υποχρέωση έναντι του πελάτη αναφορικά με κανενός είδους εγγυήσεις ή διαβεβαιώσεις των ιδιοτήτων του προϊόντος.

3) Τυχόν ευθύνη από διαβεβαιώσεις σχετικά με τις ιδιότητες του προϊόντος ή από εγγυήσεις αποκλείεται σε κάθε περίπτωση, όπου η ευθύνη αυτή δεν βασίζεται σε ρητή γραπτή διαβεβαίωση της BayWa r.e.

4) Εκτός εάν άλλως αναφέρεται ρητά, η BayWa r.e. μπορεί, κατά την εύλογη διακριτική της ευχέρεια, να επιλέξει ή να ορίσει την διαδρομή μεταφοράς και τα μέσα μεταφοράς για την αποστολή των προϊόντων που αποτελούν το αντικείμενο της εμπορικής συναλλαγής.

VII. Ειδοποιήσεις για ελαττωματικά προϊόντα / επιδιόρθωση

1) Η Εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει προϊόντα χωρίς πραγματικά ελαττώματα κατασκευής ή υλικών βάσει του άρθρου 535 ΑΚ.

2) Το πωλούμενο προϊόν είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα εάν πληροί τις υποκειμενικές απαιτήσεις ανταπόκρισης (άρθρο 535Α ΑΚ) και τις απαιτήσεις εγκατάστασης (άρθρο 536 ΑΚ) κατά το χρο' νο της μεταβίβασης του κινδύνου. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο το πωλούμενο αγαθό να πληροί τις αντικειμενικές απαιτήσεις ανταπόκρισης του άρθρου 535Β ΑΚ για να θεωρηθεί ότι δεν παρουσιάζει ελαττώματα, εφόσον και στο βαθμό που ο πελάτης και η BayWa r.e. έχουν συμφωνήσει σχετικά με τις υποκειμενικές απαιτήσεις του παρεχόμενου αγαθού. Σε περίπτωση αγαθών με ψηφιακά στοιχεία οι ευθύνες της Εταιρείας οριοθετούνται στα άρθρα 538 και 540 ΑΚ.

3) Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την φυσιολογική φθορά του προϊόντος.

4) Αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης του κατασκευαστή, αν πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα προϊόντα, αντικατασταθούν μέρη αυτών ή χρησιμοποιηθούν αναλώσιμα που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των γνήσιων, τότε εκπίπτουν οι απαιτήσεις για ελαττώματα των προϊόντων, εκτός αν ο πελάτης αποδείξει ότι το ελάττωμα δεν σχετίζεται με κάτι από τα παραπάνω.

5) Ο πελάτης υποχρεούται να ελέγχει διεξοδικά τα προϊόντα αμέσως μετά την παράδοσή τους και να ενημερώνει εγγράφως την Εταιρεία για τυχόν ελαττώματα. Προφανή ελαττώματα πρέπει να κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση. Καθοριστική είναι η ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης για την ύπαρξη ελαττώματος από την BayWa r.e. Ελαττώματα τα οποία δεν μπορούν να εντοπιστούν εντός της προθεσμίας αυτής, ακόμη και δια του πιο προσεκτικού ελέγχου, πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως μετά την ανακάλυψή τους, με άμεση διακοπή κάθε επεξεργασίας του προς παράδοση στην Εταιρεία αγαθού. Εάν δεν ειδοποιηθεί εγκαίρως η Εταιρεία σχετικά, ο πελάτης αποκλείεται από την άσκηση των αξιώσεων εκ της εγγύησης, εκτός εάν η BayWa r.e. δολίως απέκρυψε το σχετικό ελάττωμα. Ο πελάτης φέρει το πλήρες βάρος απόδειξης όλων των προϋποθέσεων της αξίωσής του, ιδίως του ιδίου του ελαττώματος, του χρόνου διαπίστωσης του ελαττώματος και του έγκαιρου της ειδοποίησης σχετικά με την ύπαρξή του.

6) Για ελαττώματα τα οποία έχουν αναφερθεί αιτιολογημένα και έγκαιρα, η BayWa r.e. θα προβεί ακόλουθα, είτε σε επισκευή είτε σε αντικατάσταση του αγαθού, κατά την απο' λυτη κρίση της.

7) Εφόσον ο πελάτης υποχρεούται να εγκαταστήσει ή να απομακρύνει το αγορασμένο αντικείμενο ως μέρος επακόλουθης υποχρέωσής του απέναντι στον δικό του πελάτη, ο πελάτης πρέπει να δώσει στην BayWa r.e. την δυνατότητα να πραγματοποιήσει η ίδια την εγκατάσταση ή να προσλάβει κάποιον τρίτο να το κάνει. Η αποτυχία εκ μέρους του πελάτη να δώσει στην BayWa r.e. την ως άνω δυνατότητα θα έχει ως αποτέλεσμα όλα τα έξοδα που απαιτούνται για την εν λόγω εγκατάσταση/απομάκρυνση να θεωρούνται περιττά.

8) Εάν η μετά την πώληση εκτέλεση αποτύχει, ο πελάτης μπορεί κατ' αρχήν να ζητήσει,   κατά   την   κρίση   του,   είτε   μείωση   των   χρεώσεων   είτε   να   προβει'   σε υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Ωστόσο, ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης εάν η εν λόγω παραβίαση της σύμβασης, και ιδίως εάν το εν λόγω ελάττωμα είναι ήσσονος σημασίας από τη φύση τους. Εάν ο πελάτης ζητήσει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν μετά από αποτυχημένη επακόλουθη της πώλησης εκτέλεση και με αντίστοιχη υπαιτιότητα της BayWa r.e., τα εμπορεύματα θα παραμείνουν στην κατοχή του πελάτη, εάν ούτως εύλογα ζητηθεί από την BayWa r.e.

9) Εάν ο πελάτης δεν παρέχει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην BayWa r.e. την δυνατότητα να επιθεωρήσει το ελάττωμα και ιδίως, εάν ο πελάτης δεν καθιστά διαθέσιμο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση το αντικείμενο της σύμβασης στο οποίο αναφέρεται η καταγγελία ή δείγματα ή μέρη αυτού, εφόσον του ζητηθεί, η BayWa r.e. δικαιούται να αρνηθεί την ικανοποίηση των αξιώσεων εκ της εγγύησης του πελάτη μέχρις ότου η BayWa r e. επιθεωρήσει το αγορασθέν αντικείμενο. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στις περιπτώσεις όπου η δυνατότητα της BayWa r.e. για επιθεώρηση παρεμποδίζεται από περιστάσεις που εκφεύγουν του ελέγχου του πελάτη.

10) Εάν ο πελάτης προβάλει αξίωση για ελαττώματα που δεν υπάρχουν, η BayWa r.e. θα δικαιούται αποζημίωσης για τα έξοδα που προέκυψαν κατά την εξέταση και επεξεργασία της εν λόγω αξίωσης. Η συγκεκριμένη δαπάνη θα τιμολογείται στο ελάχιστο ποσό των εκατό (100) ευρώ.

11) Για τα αντικείμενα της σύμβασης που έχουν πωληθεί ως β΄ διαλογής υλικό, ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα σε επακόλουθη της πωλήσεως εξυπηρέτηση ή σε άλλες αξιώσεις εγγυήσεων σχετικά με τα προκαθορισμένα ελαττώματα ή τα ελαττώματα που φυσιολογικά αναμένει κανείς.

12) Τυχόν περαιτέρω απαράγραπτες αξιώσεις του πελάτη σχετικά με την ευθύνη ελαττωματικών προϊόντων δεν θίγονται από τις παρούσες διατάξεις.

13) Η Εταιρεία αναλαμβάνει το κόστος τυχόν εξόδων μεταφοράς, ταξιδίων, εργασίας, συναρμολόγησης ή υλικών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης που έπεται της πώλησης, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω έξοδα δεν μπορούν να αποδοθούν στο γεγονός ότι ο πελάτης έχει μεταφέρει το αγορασμένο αντικείμενο σε τοποθεσία διαφορετική από τον τόπο παράδοσης. Το κόστος των δαπανών που προκύπτουν από μια τέτοια ενέργεια εκ μέρους του πελάτη βαρύνει τον τελευταίο.

14) Μόνο ο αντισυμβαλλόμενος πελάτης διατηρεί αξιώσεις εναντίον της Εταιρείας λόγω ελαττωμάτων. Οι αξιώσεις αυτές δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε τρίτους στους οποίους τυχόν μεταβιβάζει ο πελάτης τα προϊόντα.

15) Η προθεσμία για την έγερση αξιώσεων λόγω ελαττωμάτων ανέρχεται σε ένα έτος από την παράδοση των προϊόντων.

VIII. Γενικός περιορισμός ευθύνης / προθεσμία παραγραφής

1) Στο βαθμό που δεν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή που δεν υπάρχουν υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις για το αντίθετο, η BayWa r.e. ευθύνεται μόνο για ζημίες που προκαλούνται από παραβίαση συμβατικών ή μη συμβατικών υποχρεώσεων σε περιπτώσεις δόλου ή βαριάς αμέλειας. Η ευθύνη τόσο για ελαφρά όσο και για βαριά αμέλεια εκ μέρους των εργαζομένων της BayWa r.e. αποκλείεται, εκτός εάν η εν λόγω αξίωση οφείλεται σε θα' νατο, σωματικη' βλα' βη  η'  βλα' βη  της  υγείας  ή  σε  παραβίαση ουσιώδους  συμβατικής  υποχρέωσης.  Ως ουσιώδης συμβατική υποχρέωση σε αυτό το πλαίσιο ορίζεται μια υποχρέωση της οποίας η εκπλήρωση είναι απολύτως αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης και στην τήρηση της οποίας μπορεί ο πελάτης συνήθως να στηριχτεί. Ο αποκλεισμός/περιορισμός της ευθύνης που προβλέπεται στο παρόν ισχύει επίσης για ζημιές που οφείλονται σε υπερημερία ή καθυστέρηση.

2) Στον βαθμό που ισχύει ο περιορισμός ή αποκλεισμός της ευθύνης αποζημίωσης για την Εταιρεία ισχύει και σε σχέση με την προσωπική ευθύνη αποζημίωση των υπαλλήλων, εργαζόμενων, εκπροσώπων και βοηθών εκπλήρωσης της Εταιρείας.

3) Σε περιπτώσεις ελαφράς αμέλειας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η ευθύνη της BayWa r.e. δεν καλύπτει ζημίες που δεν θα μπορούσαν να αναμένονται κατά συνήθη τρόπο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εμπορικής συναλλαγής,  εκτός  εάν  η  εν  λόγω  αξίωση  υποβάλλεται  λόγω  θανάτου,  σωματικη' ς βλα' βης  η'  βλα' βης  της υγείας.  Η  ευθύνη  για  επακόλουθες  ζημίες  λόγω  ελαττωμάτων αποκλείεται σε όλες τις περιπτώσεις ελαφράς αμέλειας και, κατά τα λοιπά, και για βαριά αμέλεια στο νομικά επιτρεπτό πλαίσιο.

4) Όλες οι αξιώσεις για ελαττώματα κατά της BayWa r.e. υπόκεινται σε παραγραφή δύο ετών από την παράδοση, εκτός εάν η BayWa r.e. έχει χορηγήσει εγγράφως διαφορετική (μεγαλύτερη) προθεσμία παραγραφής στην εκάστοτε μεμονωμένη περίπτωση (άρθρα 554 επ. ΑΚ).

IX. Εγγύηση μέσω παρακράτησης κυριότητας

1) Μέχρι την εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων (συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων υπόλοιπου αλληλόχρεου λογαριασμού) που διατηρεί η Εταιρεία κατά του πελάτη από οποιανδήποτε έννομη αιτία, συμπεριλαμβανομένων των τρεχόντων απαιτήσεων που καθίστανται ληξιπρόθεσμες σε μεταγενέστερο χρόνο και των υπό αίρεση απαιτήσεων καθώς και των πληρωμών που πραγματοποιούνται για ειδικά καθορισμένες απαιτήσεις παρέχονται στην τελευταία οι παρακάτω διασφαλίσεις (παρακράτηση κυριότητας), τις οποίες μπορεί να άρει κατά την απόλυτη και αδέσμευτη βούλησή της εφόσον της ζητηθεί. Το αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις κυλιόμενης τιμολόγησης, όπου βέβαια η παρακράτηση της κυριότητας λειτουργεί ως ασφάλεια έναντι της αξίωσης της BayWa r.e. για το υπόλοιπο ποσό.

2) Όλες οι φυσικές υπηρεσίες και τα παραδοτέα αντικείμενα (προϊόντα/αγαθά) παραμένουν στην κυριότητα της Εταιρείας (παρακράτηση κυριότητας). Προϊόντα, τα οποία βρίσκονται στην κυριότητα ή συγκυριότητα της Εταιρείας, θα χαρακτηρίζονται στο εξής ως υπό παρακράτηση προϊόντα.

3) Η BayWa r.e. μπορεί ανά πάσα στιγμή να απαγορεύσει την πώληση και/ή τον συνδυασμό και/ή την ανάμειξη των ειδών που υπόκεινται σε παρακράτηση κυριότητας, εάν ο πελάτης δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις πληρωμής του και/ή έχει δυσκολίες πληρωμής ή καταστεί αφερέγγυος.

4) Επεξεργασία ή μετατροπή του προϊόντος που υπόκειται σε καθεστώς παρακράτησης κυριότητας πραγματοποιείται πάντοτε υπέρ της Εταιρείας ως κατασκευαστή, χωρίς δεσμεύσεις γι' αυτήν. Το επεξεργασμένο αντικείμενο θεωρείται ότι είναι το αντικείμενο που υπόκειται σε παρακράτηση κυριότητας, όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Σε περίπτωση ανάμειξης, επεξεργασίας και/ή συνδυασμού του αντικειμένου (των αντικειμένων) της σύμβασης που υπόκεινται σε παρακράτηση κυριότητας με άλλα κινητά αντικείμενα που δεν ανήκουν στην BayWa r.e., η τελευταία αποκτά ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του νέου είδους που θα προκύψει, η οποία ισοδυναμεί με το λόγο της αξίας του αντικειμένου που υπόκειται σε παρακράτηση κυριότητας (ποσό τιμολογίου συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας) προς την αντίστοιχη αξία του άλλου επεξεργασμένου είδους ή του νέου αντικειμένου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων επεξεργασίας (συνδυασμού, ανάμειξης). Εάν η τιμολογιακή αξία του άλλου στοιχείου δεν είναι γνωστή, η αξία του πρέπει να υπολογιστεί με βάση τις αρχές της αναλογικότητας. Κατά τα λοιπά, για το αντικείμενο που παράγεται μέσω μεταποίησης ισχύουν τα ίδια με το αγοραζόμενο αντικείμενο που παραδίδεται με παρακράτηση της κυριότητάς του.

5) Αν η κυριότητα ή συγκυριότητα της Εταιρείας που προέκυψε δια συνάφειας (άρθρο 1058 Α.Κ.) λυθεί συμφωνείται ήδη από τώρα ότι η κυριότητα ή συγκυριότητα του πελάτη στο ενιαίο πράγμα μεταβιβάζεται στην Εταιρεία κατά το μέρος της αξίας του τιμολογίου ως ανωτέρω αναφέρεται.

6) Ο πελάτης φυλάσσει αζημίως το προϊόν, το οποίο βρίσκεται στην κυριότητα ή συγκυριότητα της Εταιρείας.

7) Στο βαθμό που ο πελάτης μεταπωλεί εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης χωρίς ή μετά από επεξεργασία, δικαιούται να πωλήσει το αντικείμενο που τελεί υπό το καθεστώς παρακράτησης κυριότητας στα πλαίσια της συνήθους εμπορικής του δραστηριότητας, εφ' όσον δεν τελεί σε υπερημερία.

8) Τυχόν απαιτήσεις που θα προκύψουν από την πώληση ή από άλλη έννομη αιτία (ασφαλιστική σύμβαση, αδικοπραξία) σχετικά με τα υπό παρακράτηση προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων υπόλοιπου αλληλόχρεου λογαριασμού) εκχωρούνται ήδη από τώρα δια του παρόντος από τον πελάτη στην Εταιρεία ως διασφάλιση μέχρι του ποσού της αξίας του τιμολογίου του αντικειμένου που υπόκειται σε παρακράτηση κυριότητας. Η Εταιρεία με τη σειρά της εξουσιοδοτεί ήδη από τώρα τον πελάτη, διατηρώντας το δικαίωμα ανάκλησης, να αξιώσει επ' ονόματί του (του πελάτη) για λογαριασμό της Εταιρείας τις απαιτήσεις που έχουν εκχωρηθεί. Η παρεχόμενη κατά τα ανωτέρω εξουσιοδότηση μεταπώλησης του υπό καθεστώς παρακράτησης προϊόντος υπόκειται στην εγκυρότητα της εκχώρησης των εν λόγω απαιτήσεων. Αυτό ισχύει αναλόγως και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το αντικείμενο που υπόκειται σε παρακράτηση κυριότητας χρησιμοποιείται από τον πελάτη για την εκτέλεση σύμβασης έργου ή σύμβασης έργου και υλικών, ιδίως για κατασκευαστικές εταιρείες - και εδώ η απαίτηση από τη σύμβαση έργου ή τη σύμβαση έργου και υλικών εκχωρείται προκαταβολικά στην BayWa r.e. στο ύψος της αξίας του τιμολογίου του αντικειμένου που υπόκειται σε παρακράτηση κυριότητας. Η παρεχόμενη εξουσιοδότηση επεξεργασίας του στοιχείου ιδιοκτησίας της BayWa r.e. υπόκειται και εν προκειμένω στην εγκυρότητα της εκχώρησης των εν λόγω απαιτήσεων.

9) Όλες οι ως άνω εξουσιοδοτήσεις μπορούν να ανακληθούν αν ο πελάτης δεν ανταποκρίνεται κανονικά στις καταβολές των οφειλών του.

10) Ενεχυριάσεις ή μεταβιβάσεις κυριότητας ή συναλλαγές αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου (swap transactions) με αντικείμενο το αγαθό που υπόκειται σε παρακράτηση κυριότητας σε ή/και με τρίτους ως ασφάλεια/εγγύηση απαγορεύονται. Ομοίως, ο πελάτης δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει τις απαιτήσεις που εκχωρήθηκαν στην BayWa r.e. επί τη βάσει εκτεταμένης παρακράτησης της κυριότητας ως πελάτης factoring σε εταιρει'α η' τρα' πεζα factoring, εκτός εάν η εν λόγω εταιρει'α η' τρα' πεζα factoring αναλαμβάνει απευθείας τις υποχρεώσεις πληρωμής του πελάτη με την BayWa r.e. Κατά τα λοιπά, η εκχώρηση ή η πώληση των απαιτήσεων που εκχωρούνται επί τη βάσει εκτεταμένης παρακράτησης κυριότητας στην εταιρει'α η' τράπεζα factoring απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της BayWa r.e.

11) Εάν οι οφειλέτες (τρίτοι οφειλέτες) καταβάλλουν στον πελάτη τις απαιτήσεις που έχουν εκχωρηθεί στην BayWa r.e. λόγω της εκτεταμένης παρακράτησης κυριότητας με επιταγή ή άλλο μέσο πληρωμής, η κυριότητα και νομή της εν λόγω πληρωμής μεταβιβάζεται στην BayWa r.e. αμέσως μόλις την αποκτήσει ο πελάτης και υπο'  τον ο' ρο εξο' φλησης της επιταγη' ς η'  τυχο' ν α' λλου αξιογρα' φου.

12) Η BayWa r. e. δικαιούται να εισπράττει απαιτήσεις από τη μεταπώληση μέχρι το χρονικό σημείο της ανάκλησης, την οποία δικαιούται να εκδίδει οποτεδήποτε και η οποία μπορεί να εκδίδεται και προφορικά. Κατόπιν αιτήματος, ο πελάτης πρέπει να ειδοποιήσει τον τρίτο οφειλέτη για την εκχώρηση, να ενημερώσει την BayWa r.e. για την ειδοποίηση αυτή και να αποστείλει στην BayWa r.e. τις απαραίτητες πληροφορίες και τα έγγραφα για την είσπραξη των εκχωρημένων απαιτήσεων μαζί με τις πληροφορίες που αφορούν την ειδοποίηση. Η BayWa r.e. πρέπει να ενημερώνεται από τον πελάτη χωρίς καθυστέρηση για τυχόν κατάσχεση ή άλλο εμπόδιο από τρίτους.

13) Ο ισχυρισμός περί παρακράτησης της κυριότητας, και ιδίως η ανάκληση των αντικειμένων της σύμβασης και η είσπραξη απαιτήσεων από τρίτους, δεν συνιστά υπαναχώρηση της Εταιρείας από τη σύμβαση. Ειδικότερα, η BayWa r e. δικαιούται να πάρει πίσω το αντικείμενο που υπόκειται σε παρακράτηση κυριότητας - χωρίς να χρειάζεται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση - εάν ο αγοραστής του εν λόγω αντικειμένου έχει υπερβεί την προθεσμία πληρωμής που του έχει ταχθεί, δεν έχει εξοφλήσει εγκαίρως άλλες υποχρεώσεις σχετικές με την BayWa r.e., βρίσκεται σε αδυναμία πληρωμής ή αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

14) Εάν οι απαιτη' σεις του πελα' τη εδρα' ζονται στην μεταπώληση τέτοιων υλικών, για τα οποία η BayWa r.e. έχει απλή, εκτεταμένη ή παρατεταμένη παρακράτηση κυριότητας και τηρει'ται αλληλο'χρεος λογαριασμός, ο πελα' της εκχωρεί με το παρόν την απαίτηση εκ του καταλοι'που του αλληλο'χρεου λογαριασμού στην BayWa r.e. μέχρι το ύψος της αξίας των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε παρακράτηση κυριότητας.

15) Κατόπιν αιτήματος του πελάτη η BayWa r.e. αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδεσμεύσει τις εγγυήσεις που δικαιούται, εφόσον η πραγματική αξία των εγγυήσεών της υπερβαίνει τις προς εξασφάλιση απαιτήσεις κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10% - οι εγγυήσεις που θα αποδεσμευτούν επιλέγονται κατά την ανέλεγκτη κρίση της BayWa r.e.

16) Σε περίπτωση επεμβάσεων τρίτων στα υπό παρακράτηση προϊόντα, ιδιαίτερα αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, ο πελάτης οφείλει να υποδείξει στον τρίτο ότι τα προϊόντα ανήκουν στην κυριότητα της Εταιρείας και να ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση την Εταιρεία, ώστε αυτή να μπορέσει να ασκήσει τα δικαιώματα κυριότητάς της. Στον βαθμό που ο τρίτος δεν είναι σε θέση να αποδώσει τα δικαστικά ή εξωδικαστικά έξοδα που τελούν σε συνάρτηση με την κατάσχεση ή άλλου είδους επέμβαση στην κυριότητα της Εταιρείας ευθύνεται γι' αυτά ο πελάτης.

17) Σε κάθε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς του πελάτη, ιδιαίτερα υπερημερίας πληρωμής, η Εταιρεία δικαιούται να υπαναχωρήσει από την σύμβαση και να ζητήσει την απόδοση των υπό παρακράτηση προϊόντων.

X. Τόπος εκπλήρωσης

Ο τόπος εκπλήρωσης για όλες τις παραδόσεις που εκτελούνται και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την BayWa r.e. είναι η έδρα της BayWa r.e. Ομοίως, ο τόπος εκπλήρωσης των πληρωμών από τον πελάτη είναι η έδρα της BayWa r.e.

XI. Ρητρα αυτοτελειασ των διαταξεων

Εάν μία (ή περισσότερες) διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων είναι ή καταστεί άκυρη, η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων θα παραμείνει ανεπηρέαστη. Στη θέση της άκυρης διάταξης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Νόμου.

XII. Εφαρμοστέο δίκαιο – κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητα

Η έννομη σχέση μεταξύ της Εταιρείας και του πελάτη διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Δεν τυγχάνει εφαρμογής εν προκειμένω η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (CISG). Ο αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας και του πελάτη θα είναι η  έδρα  της BayWa  r.e.  Ωστόσο,  η  BayWa  r.e.  δικαιούται,  επίσης,  να  προσφυ' γει δικαστικα'  κατά του πελάτη στον συνήθη τόπο της δικαιοδοσίας του τελευταίου.

Για την επίλυση κάθε διαφοράς απορρε'ουσας απο'  τους παρο' ντες ο' ρους αποκλειστικά κατα'  το' πον  αρμο' δια  ορι'ζονται  τα  Δικαστήρια  των  Αθηνών  (Πρωτοδικείο  Αθηνών  ή Ειρηνοδικείο Αθηνω' ν).

XIII. Γενικές διατάξεις

Σε περίπτωση μετάφρασης του παρόντος σε έτερη γλώσσα για λόγους λειτουργικότητας, οποιαδήποτε τυχόν απο' κλιση μεταξύ της μεταφρασμένης έκδοσης και της αρχικής ελληνικής έκδοσης των ώδε Όρων και Προϋποθέσεων, θα υπερισχύει η ελληνική έκδοση.

Επιστροφή στην αρχή
Επικοινωνήστε μαζί μας